วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2561

ลักษณะรายวิชา
วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น รหัสวิชา 3204-2003  ระดับชั้น ปวส. 

จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้
1.      เข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.      มีทักษะในการใช้ ดูแลและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
3.      มีทักษะในการใช้บริการบนอินเตอร์เน็ต
4.      มีคุณลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์ และเจตคติที่ดีในวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สมรรถนะรายวิชา
1.      แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
2.      เลือก และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายตามคู่มือ
3.      ปรับแต่งบำรุงรักษาระบบปฏิบัติการเครือข่ายตามข้อกำหนด 
คำอธิบายรายวิชา
                  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายการปรับแต่งและใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย  การรับ-ส่ง ข้อมูลบนเครือข่าย การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การดูแลรักษาระบบเครือข่าย และความปลอดภัยบนระบบเครือข่าย
      ขอบคุณข้อมูลจากhttps://sites.google.com/site/kruwerapangree/thekhnoloyi-sarsnthes-m-2-ng22202/--hnwy-thi-2-kar-suxsar-khxmul-laea-kherux-khay-khxmphiwtexr


https://sites.google.com/site/kunyaandsiravit/home/xupkrn-ni-rabb-kherux-khay


https://sites.google.com/a/rajsima.ac.th/kruten/hnwy-thi-1-kar-suxsar-khxmul-laea-kherux-khay-khxmphiwtexr


ลักษณะรายวิชา วิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายเบื้องต้น รหัสวิชา  3204-2003   ระดับชั้น ปวส.   จุดประสงค์รายวิชา    เพื่อให้ 1. ...